Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 24-oktober-2022.

De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden zijn het enige geldige en toepasselijke document. Anderstalige versies zijn enkel ter informatie.

De Klant

Onder “klant” wordt verstaan :

 • een consument, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
 • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
 • iedere rechtspersoon;
 • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid;
 • iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie;
 • iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op een markt;
 • de Federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de hulpverleningszones, de prezones, de Brusselse Agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones, de binnengemeentelijke territoriale organen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verder genoemd “Klant”.

Contract partner / Koopovereenkomst

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke offerte, orderbevestiging, bestelbon, serviceovereenkomst, verkoopovereenkomst of koopovereenkomst tussen EVOL VOF , gevestigd te 2880 Bornem (België), Hingenesteenweg 123 (BTW BE 0 793 703 191) verder aangeduid als “EVOL” en de Klant.

De onderhavige voorwaarden van EVOL zijn specifiek van toepassing op diensten/goederen/prestaties geleverd door haar onderafdeling PM Studio. Derhalve verwijzen deze specifieke voorwaarden van EVOL naar PM Studio en niet naar EVOL. Deze specifieke voorwaarden van PM Studio hebben voorrang boven alle andere algemene voorwaarden van EVOL met betrekking tot diensten die niet door de afdeling PM Studio worden geleverd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.

De Klant wordt geacht deze algemene voorwaarden volledig en onherroepelijk te hebben aanvaard door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling. Aanvaarding houdt in dat de Klant volledig afstand doet van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden, zodat deze niet tegenstelbaar zijn aan PM Studio.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig met dwingend recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. In een dergelijk geval wordt de betwiste bepaling vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Beschrijving van de aangeboden goederen en diensten

PM Studio opereert als distributeur en wederverkoper van producten en goederen,
en als consultant/coach/trainer/mentor.

Het product- en dienstenaanbod van PM Studio omvat :

 • gedrukte boeken, e-books, e-learning cursussen, online programma’s, membership diensten, multimedia, enz.
 • advies en begeleiding met betrekking tot persoonlijke, professionele en zakelijke ontwikkeling en groei (training, coaching, mentoring)

Het goederenaanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden gewijzigd.

Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen of afwijken van het product of dienst.

Beperking van aansprakelijkheid

PM Studio levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die via de website en webshop wordt verstrekt volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. PM Studio kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Illustraties en productomschrijvingen kunnen door PM Studio niet als bindend worden beschouwd.

Als de Klant onjuistheden opmerkt in de informatie die via deze site wordt verstrekt, kan de Klant contact opnemen met PM Studio via info@PMStudio.eu. De inhoud van de website en webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

PM Studio geeft geen garanties voor de goede werking van de website en webshop, en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en webshop, of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en webshop.

De website en webshop kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PM Studio verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Totstandkoming van online overeenkomsten

Een online bestelling impliceert aanvaarding door de Klant van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

PM Studio behoudt zich het recht voor om een bestelling op elk moment te weigeren. De loutere wens van een Klant om een product aan te schaffen vormt derhalve geen overeenkomst.

Een online bestelling wordt door PM Studio slechts aanvaard indien de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Indien – door omstandigheden buiten onze macht – artikelen niet binnen 30 kalenderdagen na de bestelling door PM Studio geleverd kunnen worden, zal PM Studio de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen op het door de Klant opgegeven e-mail adres. In dit geval kan de Klant ervoor kiezen om de bestelling te annuleren. PM Studio zal dan het door de gebruiker reeds betaalde bedrag voor dit artikel terugbetalen. In dit geval wordt de koopovereenkomst met betrekking tot deze artikelen automatisch geannuleerd. PM Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door te late of niet-levering.

Totstandkoming van overeenkomsten voor diensten (services)

Een service overeenkomst impliceert aanvaarding door de Klant van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

PM Studio behoudt zich het recht voor om opdrachten op elk moment te weigeren. De loutere wens van een Klant om een product of dienst aan te schaffen vormt derhalve geen overeenkomst.

Een beschrijving van de te leveren diensten is opgenomen in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst tussen PM Studio en de Klant.

PM Studio verbindt zich ertoe alle nodige inspanningen te leveren om de opdracht op de overeengekomen opleveringstermijn zo goed mogelijk na te komen.

De overeenkomst die gesloten wordt tussen PM Studio en de Klant zal zich kwalificeren als middelenovereenkomst. Dit wil zeggen dat PM Studio alles in haar macht zal doen om de overeenkomst tot een goed einde te brengen.

PM Studio behoudt zich het recht voor om consultants, trainers, docenten, coaches, mentors, door hem of haar met de uitvoering van de opdracht belast, te vervangen door andere experten.

Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, erkent en aanvaardt de Klant de technische beperkingen, garantiebeperkingen en/of eventuele andere opmerkingen en voorbehouden zoals opgenomen in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of enige afzonderlijke overeenkomst tussen PM Studio en de Klant.

De Klant kan een aanvaarde opdracht annuleren mits betaling van een schadevergoeding van 50% van het totaalbedrag van de opdracht, dewelke van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd is na bevestiging door PM Studio van de annulering van de opdracht.

Annulering door de Klant is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor de (eerste) afspraak. Voor groepssessies mag de Klant een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de dienst en mits de Klant PM Studio hiervan tijdig op de hoogte heeft gebracht.

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt PM Studio zich het recht voor om een dienst af te gelasten of uit te stellen. 

Tevens behoudt PM Studio zich het recht voor een diensten programma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen.

PM Studio is van rechtswege bevrijd en is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de de Klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door PM Studio geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van deze laatste, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustief te zijn worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden. In dergelijke gevallen brengt PM Studio de de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de de Klant gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt PM Studio de de Klant de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat de Klant niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

De aansprakelijkheid van PM Studio is in geval van schade veroorzaakt door haar fout beperkt tot de directe en voorzienbare schade. Behalve in het geval van opzettelijke of zware fout is PM Studio niet aansprakelijk voor de immateriële-, indirecte- of gevolgschade. Hieronder wordt met name bedoeld: winstderving, inkomstenderving, omzetverlies, verhoging van de kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. In elk geval, met uitzondering van opzet, blijft de aansprakelijkheid van PM Studio beperkt tot het bedrag (zonder btw) dat de klant heeft betaald voor de opdracht die de schade veroorzaakt heeft.

Offertes en aanbiedingen

Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen zijn vrijblijvend, dienen slechts ter informatie en zijn als zodanig niet bindend.

Offertes en voorstellen blijven slechts geldig gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de datum van uitgifte. Indien over de offerte na 14 (veertien) dagen niet is gecorrespondeerd door de Klant, vervalt deze.

Prijzen, betalingen en betalingswijzen

Alle prijzen zijn aangegeven in EURO. De prijzen van artikelen vermeld op de website zijn inclusief en exclusief BTW, en exclusief verzendkosten. De BTW berekening is gebaseerd op het soort goederen volgens de Belgische BTW wetgeving :

 • 6% voor gedrukte publicaties (boeken, enz.)
 • 6% voor e-boeken en andere publicaties die digitaal ter beschikking worden gesteld
 • 21% voor e-learning, audio boeken, software, enz.
 • 21% voor verzending en alle andere diensten

Bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om hun BTW-nummer in te voeren tijdens het afrekenen. De geldigheid van het BTW nr van de Klant wordt direct online gecontroleerd via https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl . Het kan zijn dat de database connectie met de EU VIES diensten onderbroken is op het moment van bestelling, waardoor het BTW nr niet kan geverifieerd worden. Deze beschikbaarheid van connectie, en de verificatie van het BTW nr vallen buiten de verantwoordelijkheid van PM Studio.

Facturen inclusief of exclusief BTW (regio afhankelijk)Geldig BTW nr beschikbaarGeen geldig BTW nr beschikbaar
Facturatie binnen BelgiëFactuur INCL BTWFactuur INCL BTW
Facturatie buiten België, maar binnen EuropaFactuur EXCL BTWFactuur INCL BTW
Facturatie buiten België en buiten EuropaFactuur EXCL BTWFactuur EXCL BTW

Let op : Per 01-JAN-2015 is de EU BTW wetgeving veranderd voor digitale goederen zoals e-Books, e-Leaning, enz. (alleen van invloed op B2C transacties). Wij publiceren onze prijzen incl. 21% BTW volgens de Belgische wetgeving. De juiste BTW op digitale goederen zal worden berekend op basis van het factuuradres van de Klant tijdens het afrekenen.

De prijzen waartegen PM Studio artikelen aanbiedt kunnen te allen tijde wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt altijd de prijs op het moment van bestelling.

Op sommige producten kunnen staffelprijzen van toepassing zijn. Speciale kortingen kunnen worden gegeven voor speciale evenementen of andere waarvoor specifieke kortingsbonnen zullen worden uitgegeven. PM Studio heeft het recht om tier pricing en korting criteria te allen tijde te wijzigen.

Tenzij anders aangegeven, moeten goederen onmiddellijk worden betaald bij indiening van de bestelling. Facturen worden onmiddellijk na het indienen van de bestelling uitgegeven (alleen voor digitale producten). Voor gemengde bestellingen of bestellingen met alleen fysieke goederen, moeten de facturen handmatig worden uitgegeven.

Online betalingen en credit card afhandelingen worden gedaan via de beveiligde diensten van Paypal of Mollie B.V. Mollie handelt de creditcard, Bancontact en iDeal betalingen af. Creditcard betalingen zijn beperkt tot max 2000,- EUR. Wij bieden ook directe bankoverschrijving aan als betalingsmethode.

Behoudens afwijkende bepalingen zijn de PM Studio facturen contant en netto betaalbaar op het opgegeven bankrekeningnummer binnen de 7 (zeven) dagen na factuurdatum, en in de valuta opgegeven in de factuur.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de minimum wettelijke verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag.

Bij in gebreke blijven van gehele of gedeeltelijke betaling door de Klant behoudt PM Studio zich het recht voor om aanmanings- en verwerkingskosten ten bedrage van 50,- EUR per aanmaning in rekening te brengen, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt PM Studio zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot PM Studio de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

Alle betalingen die na de vervaldatum worden ontvangen, zullen worden gebruikt om de openstaande aanmaningskosten en rente aan te zuiveren voordat ze worden gebruikt om het verschuldigde orderbedrag te vereffenen. Niet vereffende factuur- en aanmaningsbedragen kunnen door PM Studio aan derden worden overgedragen voor incasso. Alle incassokosten zijn voor rekening van de Klant.

Indien PM Studio op enig moment twijfels heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, behoudt PM Studio zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen.

Order- en factuurdocumenten

Bewaar facturen op een veilige plaats. Ze zijn belangrijk als bewijs van aankoop in geval van klachten of voor verzekeringsdoeleinden in geval van diefstal van uw aangekochte producten. Uw online bestellingen worden door PM Studio opgeslagen.

Controleer uw factuurgegevens in detail voordat u een online bestelling plaatst. PM Studio kan achteraf geen correcties aanbrengen in automatisch aangemaakte facturen. In het geval dat u correcties nodig heeft, is PM Studio genoodzaakt een administratieve vergoeding van 75,- EUR in rekening te brengen voor handmatige correcties.

Levering van aangekochte producten

Goederen worden pas verzonden/geleverd als ze betaald zijn.

Verzendkosten worden berekend op basis van het type goederen, het totale gewicht van de bestelling, de bestemming en de gekozen vervoerder. Verzendkosten worden duidelijk aangegeven tijdens het afrekenen.

Fysieke producten

Verzending kan alleen worden voorbereid de volgende werkdag na ontvangst van de bestelling. De levertijd is afhankelijk van de gekozen vervoerder en de verzendmethode bij het plaatsen van de bestelling.

De Klant heeft geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering in het geval dat goederen te laat of helemaal niet geleverd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat een correct afleveradres wordt opgegeven. Indien zendingen moeten worden omgeleid of opnieuw verzonden, zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

Slechts 1 (één) afleveradres (verzending) is mogelijk. Meerdere afleveradressen voor dezelfde bestelling is niet mogelijk.
PM Studio verzendt niet naar postbusadressen.

PM Studio verzend alleen producten en goederen binnen Europa. Het kan echter zijn dat sommige landen omwille van extra kosten of douane-administratie niet bediend worden.

Digitale Producten

Digitale producten worden online geleverd, dus in elektronisch formaat. Afhankelijk van het type van het gekochte digitale product, zal de Klant (na succesvolle checkout en aanvaarding van de bestelling) een van de onderstaande leveringsopties ontvangen :

 • een directe download link , weergegeven op deze website
 • een directe download link , gemaild met de orderbevestiging of digitale factuur
 • een unieke licentiecode en toegangslink voor een digitaal product van een derde partij , afzonderlijk gemaild van de orderbevestiging en digitale factuur

Goederen terugsturen : terugbetalings- en retourbeleid

Herroepingsrecht

Als particulier heeft de Klant het recht om binnen 14 (veertien) kalenderdagen zonder opgave van redenen af te zien van zijn aankoop. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke (B2B) aankopen, zoals bedrijven, ondernemingen, solo-ondernemers, etc.

Wanneer de Klant als particulier gebruik wil maken van dit herroepingsrecht, mogen de goederen niet gebruikt worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om van deze aankoop af te zien. Onze contactgegevens vindt u hier. PM Studio zal de Klant onverwijld op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping meedelen.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzonderingen :

 • Bestellingen van 3 (drie) en meer van hetzelfde product kunnen niet worden geretourneerd.
 • E-books, software, e-Learning en Cloud License Keys kunnen niet worden geretourneerd.

Digitale producten kunnen worden gedownload en zijn na aankoop klaar voor gebruik, en komen daarom niet in aanmerking om onder het herroepingsrecht te vallen. Bij aanschaf van een dergelijk artikel stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dit herroepingsrecht te verliezen.

Gevolg van herroeping

Goederen kunnen slechts na schriftelijke toestemming van PM Studio worden geretourneerd en dienen vergezeld te gaan van een door PM Studio uitgegeven specifieke retourbon.

De Klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag waarop de Klant de herroeping van deze overeenkomst aan PM Studio heeft medegedeeld, aan PM Studio of aan een door PM Studio gemachtigd persoon terug te zenden of te overhandigen, bij gebreke waarvan PM Studio de goederen in ontvangst kan nemen. De termijn is in acht genomen indien de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken.

Als afzender is de Klant verantwoordelijk voor de kosten en het risico van het terugzenden van de goederen. Dit geldt ook voor de verpakkingsmaterialen. Voor verzekeringsdoeleinden dient de Klant de goederen als pakketpost en voldoende gefrankeerd aan PM Studio te retourneren. Leveringen zonder voldoende frankering kunnen niet worden geaccepteerd.

Terugbetaling

Indien de Klant van zijn aankoop afziet, zal PM Studio zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 (dertig) dagen vanaf de dag waarop PM Studio op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant om van deze aankoop af te zien, alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een ander type levering dan het goedkoopste type van standaardlevering dat door PM Studio wordt aangeboden).

PM Studio zal deze terugbetaling uitvoeren met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zal de Klant geen kosten hoeven te maken als gevolg van deze terugbetaling.

PM Studio houdt de terugbetaling in totdat PM Studio de goederen heeft terugontvangen. De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling anders dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Andere vereisten : geen gebruikssporen of -sporen, geen beschadigingen, volledige terugzending/geen ontbrekende artikelen, … .

Voor artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (zoals krimpfolie, speciale verpakking, etc.) geldt dat een retourzending naar PM Studio alleen wordt geaccepteerd indien deze verpakking ongeopend is.

Alleen artikelen die worden geretourneerd in de originele verpakking, samen met alle accessoires, instructies en factuur of kassabon kunnen worden terugbetaald.

Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, is PM Studio gerechtigd de Klant aansprakelijk te stellen en vergoeding te verlangen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Herbevoorrading & behandeling

Goederen die op speciaal verzoek van de Klant door PM Studio besteld dienen te worden – dus niet leverbaar zijn op het moment van aankoop door de Klant – kunnen alleen onder speciale voorwaarden geretourneerd worden. Al het bovenstaande is van toepassing, en PM Studio zal bovendien een vergoeding van 40% (veertig procent) van de aankoopfactuur in rekening brengen als restocking en handling fee voor geretourneerde goederen, met een minimum bedrag van 50,- EUR (vijftig Euro).

Klachten/Klantenservice

De Klant heeft het recht om op elk moment binnen 5 (vijf) kalenderdagen na ontvangst van de goederen een klacht in te dienen over defecte goederen gekocht in de online shop.

Stuur hiervoor de goederen met een beschrijving van het gebrek, voorzien van etiket, en inclusief de afleverbon of factuur van de online shop naar het volgende adres:

EVOL VOF
Hingenesteenweg 123
B-2880 Bornem (België)
T.a.v. Klantendienst

Bewijs van communicatie

In het kader van hun overeenkomst aanvaarden de Klant en PM Studio elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen bijvoorbeeld e-mails uit de geautomatiseerde registers van PM Studio door partijen als bewijs worden aanvaard.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PM Studio of rechthoudende derden (zie ook Credits). Deze website is eigendom van PM Studio, onderdeel van EVOL VOF Hingenesteenweg 123, 2880 Bornem (België).

PM Studio kan in het kader van de overeenkomst bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot plannen, tekeningen, specificaties, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, code, kunstwerken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, behoren de door PM Studio in het kader van de dienstverlening aan Klant gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, toe aan PM Studio.

PM Studio verleent niet-exclusieve, onherroepelijke en royaltyvrije toestemming om de door PM Studio gemaakte materialen te gebruiken voor interne doeleinden van de Klant. De Klant heeft echter niet het recht om de elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door PM Studio zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan PM Studio worden overgedragen of ter beschikking gesteld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website zullen worden beheerst door Belgisch recht en door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen. Alle communicatie betreffende geschillen, ook deze behandeld door advocaten en rechtbanken, zal gebeuren in het Nederlands. Vertalingen naar en uit andere talen zijn ten laste van de Klant.

Voorkoming van namaak

PM Studio biedt te allen tijde uitsluitend producten aan die zijn aangekocht bij de originele fabrikanten en hun groothandelaren. Bij twijfel over de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument altijd een klacht indienen via www.meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Contacteer ons in geval van vragen of onduidelijkheden.