Disclaimer

EVOL VOF – verder kortweg EVOL genoemd – doet er alles aan om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u desondanks toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten. Wij verzoeken u aan te geven waar op de website u de informatie heeft gelezen. Wij zullen hier dan zo snel mogelijk naar kijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@pmstudio.be .

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens EVOL via deze website, aanvaardt EVOL geen enkele aansprakelijkheid.

Op het gebruik van de website en alle onderdelen daarvan (inclusief forums) zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Alleen al het gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons mag verwachten. In het geval van complexe verzoeken zullen wij u binnen 1 maand laten weten of wij een termijn van maximaal 3 maanden nodig hebben.

Persoonsgegevens die u ons in het kader van uw reactie of verzoek om informatie verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

EVOL spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. EVOL zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

EVOL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Op producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn de toepasselijke voorwaarden van die derden van toepassing.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij EVOL of bij derden van wie EVOL een gebruikslicentie heeft verkregen.

Indien u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.