Succes verhaal : Parkwind

Parkwind

Parkwind is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van offshore windmolenparken.  Enkele daarvan liggen op de Thornton bank voor de Belgische kust. Daarnaast wordt Parkwind ook gevraagd om zijn specifieke engineering knowhow en ervaring in te zetten voor andere spelers in deze niche markt.

De ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van offshore windmolenparken speelt zich af in een sterk geregulariseerde wereld met zeer diverse vergunnings- en financieringsprocedures.

Het is dus van belang dat enerzijds de extern opgelegde regels, richtlijnen, voorschriften en procedures nauwgezet worden gevolgd, en anderzijds de verschillende kennisdomeinen voor engineering, bouw en exploitatie goed op elkaar worden afgestemd, opdat het gehele – langdurige – project zo efficiënt mogelijk verloopt, en dat alle mogelijke risico’s en problemen zo veel mogelijk worden vermeden.

Toen Parkwind ons contacteerde, waren er verschillende offshore windmolenpark projecten tegelijkertijd in behandeling, elk in hun eigen fase van ontwikkeling of realisatie.

Parkwind kende toen ook een grote expansie in eigen medewerkers, welke ook nog werden aangevuld met vele freelance experten in verschillende domeinen.

Door deze snelle expansie van eigen medewerkers en externe specialisten, was het voor Parkwind dan ook belangrijk dat alle projectteams vlot konden samenwerken op basis van een uniforme projectaanpak waar aandacht is voor alle disciplines, maar die toch voldoende flexibel is om in te spelen op specifieke verschillen binnen de diverse offshore windmolenpark projecten.

Samen met de IT-afdeling en de kwaliteitsafdeling werd de bestaande project aanpak geëvalueerd en werd een basis concept voor een geoptimaliseerde projectaanpak gedefinieerd. Daarbij was het belangrijk dat enerzijds de aanpak kwalitatief kon gevolgd worden, en anderzijds de beschikbare IT tools zo efficient mogelijk konden worden ingezet opdat de grote hoeveelheid project informatie vlot kon worden geconsulteerd.

Één van de uitdagingen was om de specifieke kennis die in de verschillende betrokken afdelingen aanwezig was, samen te brengen in een overkoepelende project flow. Elke afdeling speelde namelijk in haar specifieke domein een belangrijke rol in de ontwikkeling, de engineering en de financiering van deze complexe projecten.

Via workshops en interviews werden de specifieke workflows en de beslissingsstructuren van de verschillende betrokken departementen in kaart gebracht en gekoppeld aan de typische project life cycle.

Omwille van confidentialiteit kunnen wij hier geen verdere details bekend maken.

Parkwind

Meer over Parkwind : www.parkwind.be


Geïnteresseerd in onze aanpak ?

Terug naar Succes Verhalen